ZANIM ZACZNIESZ …

Projekt pn. „Zanim zaczniesz…” jest kompleksowym programem profilaktycznym skierowanym do dwóch grup odbiorców. Pierwszą z nich jest środowisko młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej natomiast drugą – grono pedagogiczne. Projekt jest bezpośrednio skierowany do uczniów klas I–III Gimnazjum Publicznego im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Bobolicach, Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Darginii oraz uczniów Szkoły „Nauta” w Bobolicach oraz grona pedagogicznego ww. szkół. Całość zadania obejmuje swoim zakresem kompleks działań mających przyczynić się do zmniejszenia używania środków psychoaktywnych przez młodych mieszkańców gminy Bobolice oraz wzrost wiedzy pedagogów z zakresu profilaktyki uzależnień, nowych substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, a także podniesienie świadomości beneficjentów nt. przyczyn, skutków, mechanizmów powstawania uzależnień, jak również potencjalnych zagrożeń wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych, które w konsekwencji prowadzą do pogłębiania się problemu patologii społecznych. W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie 14 godzin spotkań/prelekcji z uczniami dot. problematyki uzależnień i patologii społecznych w placówkach objętych wsparciem oraz 3 godz. spotkań/prelekcji z gronem pedagogicznym.

Alina Sichowska

Koordynator projektu

herb

bobolice

 

 

 

Zadanie dofinansowane z budżetu gminy Bobolice w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016r.