Uzależniony dziś

Projekt pn. „Uzależniony dziś – nowa perspektywa osoby, terapii, zapobiegania” był projektem innowacyjnym realizowanym przez Stowarzyszenie Solidarni Plus – Ośrodek Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjny w Darżewie był realizowany od 03.01.2011-31.12.2013r. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem realizacji projektu była poprawa sytuacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i wzrost świadomości społecznej nt. uzależnień poprzez wypracowanie 8-tygodniowego modelu pracy z pacjentem eksperymentującym/uzależnionym od wielu środków odurzających, w tym od alkoholu.

Realizowane przedsięwzięcie powstało w oparciu o widoczne problemy w środowisku oraz otoczeniu osób uzależnionych. Podjęcie działań z zakresu uzależnień wynikało przede wszystkim z braku odpowiedniej oferty leczenia dla osób którym brakuje motywacji do pojęcia terapii. Głównym założeniem projektu było wypracowanie modelu 8- tygodniowego programu edukacyjno – motywacyjno – terapeutycznego dla osób uzależnionych lub eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi w wieku 16-35 lat, którego zadaniem było położenie szczególnego nacisku na terapię, i motywację w krótkim czasie. Proponowany model programu oparty był na zasadzie koła zmian – metodzie terapii stosowanej przez czołowych terapeutów z USA i promowanej przez WHO. Projekt realizowany był w kilku etapach.

Pierwszym z nich było przygotowanie materiału badawczego służącego opracowaniu strategii wdrażania produktu finalnego, po którym nastąpiła faza testowania produktu, która trwała 24 miesiące. W tym czasie zostało przeprowadzonych 12 edycji ww. programu. Niezbędnym elementem realizacji projektu był proces upowszechniania, którego celem było dotarcie z informacją o projekcie i produkcie do jak najszerszego grona osób za pomocą różnych instrumentów marketingowych, bezpośrednich spotkań z decydentami, pracownikami samorządów lokalnych i młodzieżą, kolportażem ulotek i materiałów promocyjnych, prowadzeniem akcji mailingowych. Projekt jest niewątpliwym ewenementem zarówno w skali województwa, jak również kraju. Do tej pory żadna instytucja ani placówka nie realizowała podobnych ani tożsamych przedsięwzięć.Ośrodek w Darżewie był jedyną placówką na terenie województwa zachodniopomorskiego oferującą stacjonarne, krótkoterminowe leczenie stacjonarne, realizującą program terapeutyczny o charakterze motywacyjnym. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych form leczenia stacjonarnego program skupił się na teraźniejszości i przyszłości osoby uczestniczącej w programie terapeutycznym, a nie na jego przeszłości jak to ma miejsce w tradycyjnych programach długoterminowych.

W ramach programu oferowane było uczestnikom nie tylko wsparcie terapeutyczne w postaci zajęć grupowych i indywidualnych, ale także atrakcyjne i konstruktywne formy spędzania czasu wolnego tj. biwaki, wycieczki rowerowe, wyjazdy do Aquaparku, nad morze, nad jezioro, do parku linowego, kina, teatru. Wymienione formy spędzania czasu wolnego pozwoliły na bezpośrednią konfrontację ze światem zewnętrznym i były swoistego rodzaju sprawdzianem, czy terapia, w której uczestniczą powoduje u nich pozytywne zmiany i przynosi oczekiwane rezultaty. Innowacyjność i nieprzeciętność projektu dotyczyła przede wszystkim sposobu podejścia do klienta (uczestnika) nie jako osoby uzależnionej lecz borykającej się z problemem. Zadaniem programu było ujawnienie i rozwinięcie pozytywnych stron uczestnika oraz uświadomienie go o skali problemu jaki go dotyczy, jak również zmotywowanie do podjęcia dalszych działań w celu niwelacji problemu. Wypracowany model jest narzędziem uniwersalnym. Z sukcesem odnajdzie się w leczeniu wszelkich zaburzeń o podłożu psychicznym tj. bulimii, anoreksji, przewlekłym stresie, depresji, zakupoholizmie, pracoholizmie czy uzależnieniu od hazardu.

Wysokość wskaźników jakie uzyskaliśmy na etapie testowania produktu wskazują jednoznacznie, że istnieje ogromna potrzeba funkcjonowania takiego oddziału na stałe, Wdrożenie naszego produktu do głównego nurtu polityki może stanowić jedno z narzędzi służących do opracowania przez jednostki sektora publicznego strategii rozwoju naszego regionu wprowadzające skuteczne mechanizmy rozwiązywania i niwelacji problemów społecznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom.

Projekt i wytworzone dzięki niemu opracowania, raporty z badań, narzędzia terapeutyczne stanowią silny potencjał do wyrównywania dysproporcji strukturalnych pomiędzy regionami, zmiany wizerunku Polski w oczach państw członkowskich, a także osiąganiu celów polityki regionalnej Unii Europejskiej.

 

Stanisław Babiński – Dyrektor Ośrodka, koordynator projektu

Alina Sichowska – asystent koordynatora

uzalezniony_dzis_stop

Projekt „Uzależniony dziś – nowa perspektywa osoby, terapii, zapobiegania” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego