Szkoła wolna od uzależnień

„Szkoła wolna od uzależnień”

Projekt jest bezpośrednio skierowany do uczniów klas III Gimnazjum Publicznego im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Bobolicach, kl. VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach, kl.VI Szkoły Podstawowej w Darginii,  kl. VI Szkoły Podstawowej w Drzewianach. Całość zadania obejmuje swoim zakresem kompleks działań mających przyczynić się do zmniejszenia używania środków psychoaktywnych przez młodych mieszkańców gminy Bobolice oraz wzrost wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień, a także wzrost świadomości beneficjentów nt. przyczyn, skutków, mechanizmów uzależnień jak również potencjalnych zagrożeń wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych, które w konsekwencji prowadzą do pogłębiania się problemu patologii społecznych. W ramach zadania przewidziano następujące przeprowadzenie 13 godzin spotkań/prelekcji dot. problematyki uzależnień i patologii społecznych w placówkach objętych wsparciem. Wszystkie działania przewidziane w projekcie gwarantują osiągnięcie wyznaczonych celów, a kompetentna  i doświadczona kadra zapewni rzetelne i prawidłowe rozliczenie przyznanej dotacji. Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Bobolice w w/w placówkach oświatowych (Drzewiany, Dargiń, Bobolice) oraz na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnego w Darżewie, gmina Bobolice, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Bobolice na realizację projektu „Szkoła wolna od uzależnień w ramach działania
„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

                                     logo 100-lecia