WARTO WIEDZIEĆ – HIV/AIDS

WARTO WIEDZIEĆ – HIV/AIDS

Od maja bieżącego roku w Ośrodku Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnym w Darżewie rozpoczęto realizację zadania pn. „Warto wiedzieć – HIV/AIDS” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS. Zadanie będzie realizowane w dwóch modułach – pierwszym z nich są prelekcje nt. HIV/AIDS dla uczniów z terenu województwa zachodniopomorskiego, natomiast drugim jest organizacja konferencji z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS dla przedstawicieli organizacji i instytucji z terenu województwa zachodniopomorskiego. Prelekcje są bezpośrednio skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego – powiatu koszalińskiego – Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie oraz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach i Gimnazjum im. Agaty Mróz–Olszewskiej w Bobolicach. Z kolei odbiorcami konferencji pn. „HIV/AIDS – wyzwanie XXI w.”, która odbędzie się w dniu 25.08.2018r. będą pracownicy organów publicznych (Urzędów Miejskich, Urzędów Gminy, MOPS-ów, PCPR-ów, MOPR-ów), jednostek organizacyjnych instytucji publicznych z terenu województwa zachodniopomorskiego, przedstawiciele służby zdrowia oraz społeczność lokalna z terenu województwa zachodniopomorskiego. Całość zadania obejmuje swoim zakresem kompleks działań mających przyczynić się do wzrostu świadomości mieszkańców województwa zachodniopomorskiego  w zakresie przyczyn, działań zapobiegawczych, skutków, jak również potencjalnych zagrożeń wynikających z zakażenia wirusem HIV/AIDS. Głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych) oraz przedstawicielom instytucji publicznych i jednostek organizacyjnych, członkom ngo–ów, przedstawicielom służby zdrowia, których siedziby znajdują się na terenie województwa zachodniopomorskiego.Realizacja projektu wpisuje się   w  harmonogram  Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS opracowanym na lata 2017-2020.2Wojewoda Zachodniopomorski                   darzewo_logo_bw

Zadanie pn. „Warto wiedzieć – HIV/AIDS ” jest współfinansowane ze środków
budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. Umowa nr 82/ZP/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.